Integritetspolicy

Vår integritetspolicy

Det är mycket viktigt för oss att du är trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför vill vi visa hur vi hur vi samlar in och behandlar den data som vi sparar hos oss. Läs därför vår fullständiga uppdaterade integritetspolicy nedan

I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Alig Ventilation AB

Hammarsmedsgatan 15

542 35 Mariestad

Organisationsnummer: 556489-8707

Vilka personuppgifter samlar vi in, varifrån och varför

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.

Dina person och adressuppgifter samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller du i den själv på vår websida.

Varför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

  • Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.
  • Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden. Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.
  • Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post. Behandlingen av sådana uppgifter sker med ditt medgivande.
  • Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet, men även för att förhindra och förebygga brott som exempelvis bedrägeri därför lagras IP-adress. Dessa uppgifter lagras så länge vi är skyldiga att spara dessa uppgifter. Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag. För att försäkra att gällande lagkrav efterlevs som för exempelvis bokföringslagen sparar vi: Namn, Adress, Personnummer, organisationsnummer, telefonnummer, betalreferens, e-post samt köpta produkter och tjänster.

Vilka får del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra, men endast när vi är skyldiga enligt lag eller där du givit ditt medgivande. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter eller logistikföretag. Vi anser att det är nödvändigt att dela information i syfte att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder mot brott som exempelvis bedrägeri, situationer som medför en potentiell risk för en persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller andra tillfällen då lagen kräver så. Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter.

Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna, köp och orderhistorik så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår kundtjänst i form av e-post eller chatthistorik som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter 24 månader.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter

Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig.

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina personuppgifter så snart som möjligt. Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna. Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

  • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
  • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
  • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
  • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
  • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse

 

Begräsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;

Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;

Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;

Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Genom att kontakta kundservice eller avregistrera dig för mottagande av e-post slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Med hjälp av cookies anpassas och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

En cookie (på svenska ”kaka”) är en liten textfil som innehåller information och som lagras på din dator. Informationen är anonym och innehåller varken namn, mejladress eller några andra personliga uppgifter som kan kopplas ihop med dig som enskild person. Informationen används för att ge dig en bättre användarupplevelse på webbplatsen

Du kan alltid välja att inte acceptera cookies i din webbläsare genom att välja vissa inställningar i din webbläsare. Det kan dock innebära att vissa funktioner på webplatsen inte kommer att fungera som de är tänkta att fungera.

Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.